22.02.2016 у закладі відбулось засідання творчої групи щодо оновлення державного стандарту професійно-технічної освіти з професії «Ткач ручного художнього ткацтва». На засіданні були присутні: керівник групи Косар І.О., голова методичної комісії Коршок Т.В., заступник директора з НВР Мухоєдова Н.О., методист Лобєєва Я.М., старший майстер Кузьменко С.Ф., майстер виробничого навчання Минтус Л.М., викладачі:  Карачун М.І., Найденко С.М., Лиман Я.О., Назарчук О.А., Даценко М.О. У ході засідання були обговорені та надані пропозиції щодо змін у змісті ДСПТО 7432.1.D17066-2006 професія «Ткач ручного художнього ткацтва».

22.05.2015

Щорічно у методичному кабінеті училища організовується виставка методичних розробок педагогічних працівників. 

Метою проведення заходу є показ напрацювань педагогічних працівників, пропаганда їх творчих досягнень у навчальному процесі та науково-методичній діяльності; презентація сучасних педагогічних технологій, інноваційних методів навчання, науково-методичних, навчальних, практичних матеріалів.

Кожна методична комісія училища презентувала свої кращі напрацювання, які є результатом їх плідної праці протягом року.  Традиційно на виставці представлені методичні посібники, розробки уроків, позакласних заходів, сценарії виховних заходів,  тестові завдання для контролю знань та вмінь учнів, електронні  презентації, методичні рекомендації для виконання дипломних робіт,   атестаційні матеріали, збірки, звіти предметних тижнів та різний роздатковий матеріал. У ході виставки запрошені можуть одержати пояснення стосовно особливостей використання того чи іншого методичного матеріалу, методичної розробки, висловити власну точку зору, обмінятися думками.

Виставка засвідчила, що колектив працює над саморозвитком, впровадженням інноваційних технологій навчання  у навчально-виховний процес, над розробкою електронних презентацій, розвитком творчості. 


На часі - педагогічна рада

 

09 січня 2014 року в ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ» відбулося чергове засідання педагогічної ради «Підсумки роботи педагогічного коллективу за І семестр 2013 - 2014 н. р.»

З доповіддю виступила директор училища Єфіменко Т.В., яка проаналізувала діяльність училища за І семестр, окреслила нові завдання. З аналізом роботи кожного структурного підрозділу виступили заступник директора з НВР (виробничої), Мухоєдова Н. О., заступник директора з НВР (виховної) Черноус Л.В., методист Кононенко Т.П., голови методичних комісій. Особлива увага приділялася питанням організації навчальної, методичної, виховної роботи. За результатами роботи педагогічної ради було прийнято рішення щодо основних напрямів вдосконалення роботи педагогічного коллективу.

 

 


«Сучасні заклади освіти – 2014»

Шановні колеги !!!

 

       27 лютого –  01 березня 2014 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна, 2-Б)  відбудеться Пята Міжнародна виставка  «Сучасні заклади освіти – 2014». Організатори виставки: МОН України, НАПН України,  Виставковий Світ.

 

 

На часі  чергова педагогічна рада

«Навчання та виховання – основні чинники навчально-виховного процессу»

 

      Згідно плану, 15 листопада пройшло засідання педагогічної ради, де педагогічний коллектив  закладу обговорив важливі питання, навчально-виховного процессу.

   Згідно порядку денного проаналізовано кількісний та якісний склад новоприбулого контингенту; обговорено інноваційні підходи щодо організації навчально-виховного процессу; проаналізовано діяльність педагогічних працівників на уроці та їх система роботи; розглянуто та обговорено результати контрольних робіт учнів І курсу за базову середню школу з предметів загальноосвітньої підготовки 


 

Організація роботи з молодими педагогічними працівниками

І. Основні завдання молодого педагога на початку  педагогічної діяльності:

-   набуття практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи;-   вміння застосовувати теоретичні знання, набуті під час навчання у ВНЗ, в конкретній практичній роботі;
-   набуття та вдосконалення педагогічних навичок виховної роботи з дітьми;
-   вивчення передового педагогічного досвіду, засвоєння різноманітних методів навчання, використання сучасних засобів навчання;
-   впровадження нетрадиційних форм, методів і прийомів навчання, нових педагогічних технологій.

  ІІ. Зміст роботи молодого педагога

 У процесі роботи молодий  викладач повинен набути знання з психології, педагогіки, методики викладання предмета і виховної роботи, проявити себе в усіх найважливіших формах роботи.

Навчальна робота

-  вивчити принципи перспективного та поточного планування навчально-виховного процесу в  училищі і брати посильну участь у плануванні роботи;
-   протягом навчального року планувати навчально-виховну роботу зі свого предмета;
-   розробляти поурочні плани, планувати позакласну роботу відповідно до плану виховної роботи  училища;
-   на уроках використовувати різноманітні методи, прийоми, форми і засоби навчання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів (лекція, бесіда, розповідь, семінар, лабораторні роботи, керівництво самостійною роботою учнів, експеримент, демонстрації, використання комп’ютерної техніки, навчальних відеофільмів, презентацій,  магнітофонних записів тощо).
-   надавати індивідуальну допомогу учням зі свого предмета;
-   проводити позакласну роботу з предмета у формі фронтальної (лекції, екскурсії, конференції, перегляд навчальних і науково-популярних фільмів тощо), групової (гурток, олімпіада, диспут, туристичний похід тощо) та індивідуальної роботи з учнями;
-   брати участь в оформленні  кабінетів та в організації роботи учнів у них;

-   активно брати участь в організації й проведенні заходів зі свого предмета (тематичний вечір, ювілейні дати, тощо).

                                                 Методична робота

Молодий  викладач входить до складу  училищної методичної комісії і бере участь в її роботі:-   за допомогою свого керівника обирає й розробляє одну методичну тему, пише за нею реферат; реферат обговорюють на засіданні  методичної комісії (після 2—3 років роботи цього викладача);

-   вивчає ТЗН, комп’ютерну техніку та наочні посібники, які є  в училищі, з наступним використанням їх у навчальній роботі;
-   відвідує уроки досвідчених  викладачів зі свого предмета, бере участь в їх аналізі, поглиблено вивчає педагогічний досвід одного з висококваліфікованих  викладачів;
-   проводить відкриті уроки;
-   проводить моніторинг навчальних досягнень учнів, використовуючи різні форми опитування (контрольні роботи, заліки, усне, індивідуальне, фронтальне опитування, тестування тощо);
-   оформляє результати моніторингу згідно з планом роботи  училища;
-   систематично вивчає педагогічну та методичну літературу й бере участь у її обговоренні.

  Робота молодого педагога як класного керівника

-   Молодий викладач повинен виконувати роботу класного керівника (у разі неможливості призначення його класним керівником, він виконує функції помічника досвідченого класного керівника на громадських засадах).

Для цього  він:

-  вивчає документацію групи, склад батьків, індивідуальні особливості учнів, складає психолого-педагогічну характеристику  групи  й подає її своєму наставнику;
-   на основі вивчення складу  групи  домагається єдності педагогічних вимог до учнів з боку вчителів та батьків;
-   організовує  колектив з урахуванням вікових та психологічних особливостей, домагається згуртованості, активності, ініціативи та творчості учнів;
-   проводить виховні години;
-   проводить заходи, спрямовані на розширення культурного світогляду та зміцнення здоров’я учнів (відвідування музеїв, прогулянки в ліс, спортивні заходи тощо);

 

 

Засідання школи молодого педагога

«Шлях до майстерності»

     

          Методист закладу провела практичне заняття щодо підготовки уроку, підготувала роздатковий матеріал та ознайомила з вимогами щодо складання плану і конспекту уроків молодих педагогічних працівників.

 

Мета:Створити позитивне психологічне налаштування на професійну діяльність; окреслити коло типових проблем та шляхи їх вирішення.

 

На засіданні школи молодого педагога  були присутні:

  -   молоді педагогічні працівники – 7 чоловік;

  -   заступник директора НВР Мухоєдова Н.О;

  -   методист Кононенко Т.П.

  -   старший майстер Кузьменко С.Ф. 

Методична робота

У нашому училищі велика увага звертається на методичну роботу, оскільки це один із основних напрямків діяльності педколективу. Від її якості залежить оновлення змісту, форм і методів роботи, взаємодія всіх методичних підрозділів, стимулювання потреби педагогів у самоосвіті, творчості, підвищення якості в цілому.
Структура методичної роботи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які відповідають цілям, що стоять перед профтехосвітою та втілюються у різних формах, методах і засобах, здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Колективні форми використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем.
Колектив училища працює над проблемами розвитку розумових, творчих здібностей учнів, виробленням умінь та навичок самостійної роботи, забезпеченням єдності і наступності у вивченні споріднених тем з теоретичного і виробничого навчання.
Велика практика роботи в училищі у більшості педагогів дозволяє стверджувати, що завдання кожного – йти в ногу з життям, опановувати і впроваджувати сучасні технології навчання, які б сприяли виявленню індивідуальних здібностей учнів, створювали сприятливі умови для їх подальшого розвитку. Тому запорука упіху творчого зростання педагога залежить від зростання науково-методичної роботи, яка впливає на рівень її ефективності.
Методична робота спрямовуєтся на відпрацьовування навчальних планів і програм, на організацю і проведення олімпіад, на проведення конкурсів «кращий з професії» серед учнів та майстрів виробничого навчання .
В училищі працює сім методичних комісій: швейного профілю, побутового  та будівельного, фізичної культури та здоров’я , класних керівників, суспільно-гуманітарного циклу і  природничо - математичного циклу.
Методична робота має особистісно орієнтовану спрямованість, щоб кожен педагог мав можливість підвищувати рівень професіоналізму, оволодівати секретами педагогічної майстерності і збагачувати свій внутрішній світ.
Робота методкабінету училища  спрямована на створення умов для підготовки педпрацівників закладу до навчальних занять і позаурочних заходів, надання їм допомоги у роботі самоосвіти, індивідуальної методичної допомоги, узагальнення, пропагування кращого педагогічного досвіду, інформаційного забезпечення педпрацівників із проблеми професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизації методичних матеріалів.
Систематично проводяться засідання ради методкабінету, школи передового досвіду, ведеться робота з молодими спеціалістами з метою надання методичної та педагогічної допомоги. Також проводяться індивідуальні та групові консультації щодо питань атестації педпрацівників, дидактики і методичної підготовки методистом Кононенко Т.П., заступником директора з НВР Мухоєдовою Н.О., головами методичних комісій   та старшим майстром.

Колектив нашого навчального закладу вважає головним завданням підготувати учнів конкурентноспроможними, висококваліфікованими, багатофункціональними робітниками, які прагнуть до подальшого професійного зростання. Цього не можна досягти без постійного оновлення навчального процесу, використання інноваційних технологій навчання.

Структура роботи методичної комісії

Методичні комісії – це давня традиційна форма колективної роботи, спрямованої на вдосконалення науково – теоретичної й методичної підготовки педколективу, яка склалася в училищі. Усі педагоги працюють в училищних  методичних комісіях.
В закладі працює 8 методичних комісій:

 1. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання швейного профілю.
 2. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання сфери послуг.
 3. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання будівельного профілю.
 4. Методична комісія викладачів фізичної культури та Захисту Вітчизни.
 5. Методична комісія класних керівників.
 6. Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарної підготовки.
 7. Методична комісія викладачів природничо-математичної підготовки.
 8. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання ткацького профілю.
 • Методична проблема закладу над якою працює педагогічний колектив училища:

«Впровадження інноваційних  педагогічних  та виховних технологій в навчально-виховний процес»

 • Методична проблема МК природничо-математичної підготовки

«Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних методик і технологій на уроках природничо–математичного циклу»

Голова МК:  Лиман Я.О.,

Члени МК: Мухоєдова Н.О., Лубенець М.І., Єрастова І.О., Довгейко О.О.

 • Методична проблема МК суспільно-гуманітарної підготовки

«Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних методик і технологій на уроках суспільно-гуманітарного циклу»

Голова МК Клок Н.М.,

Члени МК: Яскевич М.М., Черноус Л.В., Назарчук О.А.

 • Методична проблема  МК швейного профілю

«Використання творчо-розвиваючих технологій , активних і інтерактивних методів навчання на уроках.»

Голова МК Лобєєва Я.М.,

Члени МК: Неровня Н.В., Люта С.В., Шабельник Н.В., Бушуєва Т.В., Коршок Т.В., Незнамова Т.М.

 

 • Методична проблема МК будівельного профілю

«Удосконалення якості теоретичного та виробничого навчання»

Голова МК Коблюк В.М.,

Члени МК: Січкар Т.О., Міщенко М.П., Цвєтус Т.А.

 • Методична  проблема МК фізичної культури та Захисту Вітчизни

«Активні форми та методи навчання»

Голова МК Мормоль М.М.,

Члени МК: Карачун М.І., Петренко М.І.

 • Методична  проблема МК сфери послуг

«Впровадження  в навчально – виробничий  процес  інноваційних  технологій як основи підвищення  знань та вмінь учнів»

Голова МК Чепурна О.А.,

Члени МК: Яскевич Л.М., Міщенко Т.І., Суходуб І.М., Риндя Б.А., Чепурна Н.В.

 • Методична  проблема МК класних керівників

«Використання новітніх технологій у виховній роботі  навчального закладу.»

Голова МК Незнамова Т.М.

Члени МК: Найденко С.М., Коршок Т.В., Лобєєва Я.М., Наталенко Л.В., Єрастова І.О., Лиман Я.О., Яскевич М.М.

 • Методична  проблема МК ткацького профілю

«Впровадження в навчально -виробничий процес інноваційних  технологій як основи підвищення  знань та вмінь учнів»

Голова МК Найденко С.М.,

Члени МК:  Борисенко О.Б., Минтус Л.М., Наталенко Л.В., Головко Н.В.


      Вся робота методичних комісій спрямована на розробку, використання методів і прийомів навчання, що активізують діяльність учнів, розвивають їх творчі здібності, підвищують інтерес до здобуття наукових знань.

 

Основні напрямки роботи МК:

- КМЗ навчально-виховного процесу сучасним засобами навчання;

- Пошук (розробка) ефективних форм і методів навчального процесу засобами навчання;

- Удосконалення навчальних планів і програм;

- Інноваційні технології навчання предметів та професій;

- Аналіз результатів навчально-виховної роботи з метою її удосконалення.

 

Діяльність методичних комісій багатопланова й різноманітна за змістом, напрямами і формами. Це проведення відкритих уроків, їх самоаналіз та аналіз, конструювання й захист конспектів уроків, ділові ігри, громадські огляди діяльності та звіти викладачів і майстрів, огляд літератури, презентації ідей, методичні консультації досвідчених викладачів, майстрів і керівників з певних тем, розробка і захист програми особистої діяльності з визначеного питання, обговорення результатів контрольних робіт, моніторинг успішності.

Очолює методичні комісії призначений наказом директора голова методичної комісії, який:

 • проводить засідання методичної комісії 1 раз на місяць; забезпечує готовність училищної команди до участі в районних, обласних олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо; надає заступнику директора з навчально -виробничої роботи  та методисту інформацію про результати проведених контрольних робіт.
 • планує діяльність методичної комісії за основними напрямами з метою своєчасного виконання річного плану роботи методичної комісії; проводить засідання методичної комісії; здійснює вивчення якості виконання програм з навчальних дисциплін;
 • контролює реалізацію програм позакласної роботи з предмета, розвиток пізнавальних інтересів учнів; проводить не менш як одну співбесіду з кожним учасником методичної комісії за основними питаннями його професійної діяльності.

За результатами роботи за семестр голова методичної комісії подає аналітичну інформацію  на засідання педагогічної ради , розглядає результати за певний період роботи та визначає мету й завдання діяльності методичної комісії на наступний період. План роботи методичної комісії складають з урахуванням ситуації, що склалася в закладі:

 • досвіду роботи педагогів;
 • результатів успішності учнів з предмета;
 • результатів контрольних робіт
 • нахилів та інтересів викладачів та майстрів;
 • завдань викладання даного предмета;
 • специфіки науково-методичної проблеми училища;