Правила прийому до ДПТНЗ "Кролевецьке вище професійне училище" на 2019 рік

Правила прийому на 2019-2020 н.р.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
Правила прийому на ІІІ ступінь навчання
Adobe Acrobat Document 490.3 KB

ІІ.  Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до Училища  здійснює приймальна комісія.

 

2.2. Очолює приймальну комісію директор Училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

 

2.3. Правила прийому до Училища розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі типових правил, затверджуються керівником Училища за погодженням з департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

 

2.4. Приймальна комісія:

 

-  організовує прийом заяв та документів;

 

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

 

-  організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

 

-  приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

 

-  організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

 

-  вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

 

2.5. Правила прийому до Училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та  інформаційні стенди і обумовлюють:

 

-   перелік професій, спеціальностей згідно з отриманою ліцензією;

 

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією та спеціальністю;

 

- плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями та спеціальністю;

 

-  форми та ступневість навчання;

 

- обмеження з професій та спеціальності за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик);

 

- перелік вступних випробувань за професіями та спеціальністю, порядок і форми їх проведення (співбесіди, тестування);

 

- порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

 

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

 

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

 

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

 

- порядок проходження медичного огляду вступників до Училища, що проводить підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

 

- загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал: при однаковій кількості балів приймальна комісія враховує профільний предмет за базову загальну середню освіту чи повну загальну середню освіту відповідно до обраної професії

 

2.6. Порядок роботи приймальної комісії:

 

з 01 травня 2016 року по 31 серпня 2017 року  з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 16.30, перерва з 12.00 до 12.30;  вихідні – субота, неділя.

 

2.7. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

- прийом заяв і документів – з 1 червня по 30 серпня 2017 року;

 

- проведення засідання приймальної комісії та оприлюднення рейтингового списку вступників – 31 серпня 2017 року;

 

- зарахування – не пізніше 31 серпня 2017 року.

 

2.8. У разі необхідності щодо продовження строку приймання документів, до правил прийому вносяться зміни, які затверджує керівник закладу ха погодженням з приймальною комісією.

 

 

 

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Училища із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

 

-  документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним замовлення; в інших випадках – оригінал або завірена копія;

 

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання для навчання на третьому ступені ПТО (оригінал або його завірену копію);

 

- паспорт громадянина України (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) копія;

 

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

 

- довідка про щеплення;

 

- 8 фотокарток розміром 3 х 4 см;

 

- довідка з місця проживання та про склад сім’ї;

 

- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копія);

 

- копії документів, що надають пільги (при наявності);

 

- довідка ЛКК (лікарсько – консультаційна комісія; для дітей – інвалідів слуху та зору) та індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда.

 

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство). Заява про вступ на навчання подається особисто вступником.

 

Для обробки персональних даних, особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

 

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (направлення, заключений договір).

 

IV. Умови прийому

 

4.1. До Училища сприймаються юнаки та дівчата з освітою 9 класів (на базі базової загальної середньої освіти) та з освітою 11 класів (на базі повної загальної середньої освіти), денна форма навчання.

 

4.2. Прийом до Училища проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань (до уваги береться середній бал атестата (свідоцтва) і середній бал вступних співбесід.

 

4.3. Якщо два або більше абітурієнтів набрали однакову кількість конкурсних балів і мають рівні умови для вступу, перевага надається абітурієнтам, випускникам шкіл 2017 року, які раніше подали заяву на вступ до училища.

 

4.4. Прийом громадян до ВПУ здійснюється відповідно до регіонального замовлення та угод з юридичними і фізичними особами у порядку, установленому навчальним закладом на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 29.05.2013 за №823/23355 та правил прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу «Кролевецьке вище професійне училище».

 

4.5. Учні які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно із здобуттям професії здобувати повну загальну середню освіту у вищому професійному училищі.

 

4.6. Особи, які виявили бажання навчатися на ІІІ ступені професійно-технічної освіти, подають керівнику ВПУ відповідну заяву.

 

4.7. Керівник ВПУ з метою проведення відбору осіб для навчання на ІІІ ступінь професійно-технічної освіти створює конкурсну комісію та визначає порядок її роботи.

 

4.8. Вступні випробування можуть проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

 

4.9. Учні  Училища, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, мають повну загальну середню освіту, зараховуються на третій ступінь на основі конкурсного відбору згідно з Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 N 225 (0442-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2000 за N 442/4663.

 

4.10. На третій ступінь ПТО можуть прийматися випускники інших ПТНЗ, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

 

4.11. Конкурсний відбір осіб на третій ступінь ПТО здійснюється шляхом вступних випробувань за критеріями, які визначаються Училищем, за погодженням з Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, в основі яких мають бути: здібність, старанність та результати навчання на ІІ ступені.

 

4.12. Результати конкурсного випробування оформляються протоколом конкурсної комісії і затверджуються наказом керівника ВПУ.

 

4.13. Зарахування осіб на ІІІ ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання

 

4.14. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

4.15. Прийом громадян понад  регіональне  замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичниї і юридичних осіб.

 

V. Зарахування

 

5.1. Зараховуються до Училища поза конкурсом:

 

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

 

-  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 

- особи, якім відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

 

- особи, якім відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

 

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового та соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

 

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

 

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

 

-   випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до навчального закладу другого та третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальністю);

 

-   особи, які вступають до Училища за цільовим направленням на навчання

 

5.3. Громадяни  України,  які  проживають  на  тимчасово  окупованій  території або  переселилися  з  неї,  мають  право  на  здобуття  або  продовження  здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів обласного бюджету Сумської області, освітньої субвенції та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

 

 5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Училища за обраною формою навчання.

 

5.5. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

 

5.6. Зарахування до Училища здійснюється наказом директора навчального закладу.

 

5.7. Після конкурсного відбору зарахування до Училища може супроводжуватись угодою між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах регіонального замовлення, так і понад регіональне замовлення в межах ліцензованого обсягу.

 

5.8. Зарахування до Училища на навчання за рахунок видатків обласного бюджету Сумської області, освітньої субвенції та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

 

 

 

. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Училище може проводити додатковий прийом.

 

6.2. Особам, які не зараховані до Училища, а також тим, які без поважних причин  не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

 

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому здійснюється Міністерством освіти і науки України, департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

ПРАВИЛА

 

прийому учнів на ІІІ ступінь навчання

 

на 2018-2019 навчальний рік

 

1.     Загальні положення

 

1.1.          Прийом учнів на ІІІ ступінь навчання здійснюється на конкурсній основі

 

1.2.          У конкурсному відборі беруть участь випускники ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ» та інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі працівники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання за ІІ ступенем та мають необхідну кваліфікацію з відповідної професії і повну загальну середню освіту.

 

2.     Організація конкурсу.

 

2.1.          Правила контролю рівня знань та умінь оголошуються за місяць до кінця навчального року на ІІ ступені навчання.

 

2.2.          Оголошення щодо умов та термінів випробувань розміщується у приміщенні закладу та на сайті училища.

 

2.3.          Випробування в межах основного конкурсного відбору проводиться по закінченні учнями ІІ ступеня навчання .

 

2.4.          За наявності вільних міць допускається додатковий конкурсний набір, якій проводиться не пізніше ніж за тиждень до початку навчання на ІІІ ступені.

 

2.5.          Для проведення конкурсного відбору у закладі створюється приймальна комісія, склад якої  затверджується наказом директора  .

 

2.6.          До участі у конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви, яка подається на ум`я директора закладу.

 

3.     Проведення конкурсу

 

3.1.          Конкурсний відбір учнів на ІІІ ступінь навчання здійснюється за критеріями, в основі яких мають бути старанність, здібності, прагнення учня до продуктивної праці, рівень навчальних знань 7-12 балів на ІІ ступені професійно-технічної освіти за результатами ДКА (ПКА) з урахування виконання учнем правил внутрішнього розпорядку, вимог Статуту училища та Закону України «Про професійно-технічну освіту в Україні».

 

3.2.          Конкурсні вступні випробування для учнів на ІІІ ступінь проводиться з навчальних предметів, що відповідають професійній підготовці та професійному спрямуванню:

 

Професія

Предмет професійного спрямування

Форма випробування

«Кравець-Закрійник

«Конструювання одягу»

Усний екзамен

«Кравець»

«Технології»

Усний екзамен

«Ткач ручного художнього ткацтва»

«Технологія ткацтва»

Усний екзамен

«Лицювальник-плиточник»

«Технологія»

Усний екзамен

 

 

 

3.3.          Оцінювання знань на конкурсних вступних випробуваннях здійснюється за 12-бальною шкалою.

 

3.4.          Особа, яка без поважних причин не з явилася на конкурсні вступні випробування у визначений термін до участі у конкурсному відборі не допускається.

 

4.     Зарахування учнів на ІІІ ступінь навчання за професією.

 

4.1.          За результатами конкурсних випробувань на ІІІ ступінь навчання першочергово зараховуються  учні:

 

-        Які успішно закінчили ІІ ступінь навчання за відповідною професією і пройшли кваліфікаційну атестацію;

 

-        Особи, які мають пільги згідно Законам України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (якщо не мають протипоказань на навчання за конкретною професією);

 

-        Учасники бойових дій;

 

-        Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

 

-        Випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, які отримали диплом кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають на відповідний профіль;

 

-        Особи, які вступають на навчання за цільовим направленням.

 

5.     Контроль за проведенням конкурсу

 

5.1.          За дотримання умов конкурсного відбору персонально відповідальність несе директор закладу.

Контроль за організацію та проведення конкурсного відбору, зарахуванням учнів до навчання у закладі покладається на Департамент освіти і науки Сумської ОДА

 

 


ПРАВИЛА

 

прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу

 

Кролевецьке вище професійне училище”

 

на 2017 рік

 

 

 

 І. Загальна частина

 

1.1 Правила прийому до училища складені згідно Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №499 від 14.05.2013 р. і  є обов’язковими для абітурієнтів та ДПТНЗ “Кролевецьке вище професійне училище” (далі Училище).

 

1.2.          До Училища приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

 

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я (окрім медичних протипоказань), місця проживання та інших обставин. Особу, яку визнано біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту

 

Обмеження допускаються за віковими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

1.4. Прийом до Училища здійснюється для здобуття професій (спеціальності) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" та "молодший спеціаліст". Підготовка робітників високого рівня кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" здійснюється на базі професійно – технічної освіти за відповідною кваліфікацією.

 

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної власності.

 

1.6.  Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у межах ліцензійного обсягу.

 

 

 

ІІ.  Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до Училища  здійснює приймальна комісія.

 

2.2. Очолює приймальну комісію директор Училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

 

2.3. Правила прийому до Училища розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі типових правил, затверджуються керівником Училища за погодженням з департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

 

2.4. Приймальна комісія:

 

-  організовує прийом заяв та документів;

 

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

 

-  організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

 

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

 

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

 

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

 

2.5. Правила прийому до Училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та  інформаційні стенди і обумовлюють:

 

- перелік професій, спеціальностей згідно з отриманою ліцензією;

 

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією та спеціальністю;

 

- плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями та спеціальністю;

 

- форми та ступневість навчання;

 

- обмеження з професій та спеціальності за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик);

 

- перелік вступних випробувань за професіями та спеціальністю, порядок і форми їх проведення (співбесіди, тестування);

 

- порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

 

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

 

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

 

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

 

- порядок проходження медичного огляду вступників до Училища, що проводить підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

 

         - загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал: при однаковій кількості балів приймальна комісія враховує профільний предмет за базову загальну середню освіту чи повну загальну середню освіту відповідно до обраної професії

 

2.6. Порядок роботи приймальної комісії:

 

з 01 травня 2016 року по 31 серпня 2017 року  з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 16.30, перерва з 12.00 до 12.30;  вихідні – субота, неділя.

 

2.7. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

- прийом заяв і документів – з 1 червня по 30 серпня 2017 року;

 

- проведення засідання приймальної комісії та оприлюднення рейтингового списку вступників –  31 серпня 2017 року;

 

- зарахування – не пізніше 31 серпня 2017 року.

 

 

 

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Училища із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

 

-  документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовлення; в інших випадках – оригінал або завірена копія;

 

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання для навчання на третьому ступені ПТО (оригінал або його завірену копію);

 

- паспорт громадянина України (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) копія;

 

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

 

- довідка про щеплення;

 

- 8 фотокарток розміром 3 х 4 см;

 

- довідка з місця проживання та про склад сім’ї;

 

- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копія);

 

- копії документів, що надають пільги (при наявності);

 

- довідка ЛКК (лікарсько – консультаційна комісія; для дітей – інвалідів слуху та зору).

 

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство). Для обробки персональних даних, особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

 

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

 

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (направлення, заключений договір).

 

IV. Умови прийому

 

4.1. До Училища сприймаються юнаки та дівчата з освітою 9 класів (на базі базової загальної середньої освіти) та з освітою 11 класів ( на базі повної загальної середньої освіти), денна форма навчання.

 

4.2. Прийом до Училища проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань (до уваги береться середній бал атестата (свідоцтва) і середній бал вступних співбесід.

 

4.3. Якщо два або більше абітурієнтів набрали однакову кількість конкурсних балів і мають рівні умови для вступу, перевага надається абітурієнтам, випускникам шкіл 2015 року, які раніше подали заяву на вступ до училища.

 

4.4. Прийом громадян до ВПУ здійснюється відповідно до державного замовлення та угод з юридичними і фізичними особами у порядку, установленому навчальним закладом на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 29.05.2013 за №823/23355 та правил прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу «Кролевецьке вище професійне училище»

 

4.5. Учні які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно із здобуттям професії здобувати повну загальну середню освіту у вищому професійному училищі.

 

4.6. Особи, які виявили бажання навчатися на ІІІ ступені професійно-технічної освіти, подають керівнику ВПУ відповідну заяву.

 

4.7. Керівник ВПУ з метою проведення відбору осіб для навчання на ІІ ступінь професійно-технічної освіти створює конкурсну комісію та визначає порядок її роботи.

 

4.8. Вступні випробування можуть проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

 

4.9. Учні Училища, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, мають повну загальну середню освіту, зараховуються на третій ступінь на основі конкурсного відбору згідно з Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 N 225 ( z0442-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2000 за N 442/4663.

 

4.10. На третій ступінь ПТО можуть прийматися випускники інших ПТНЗ, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

 

4.11. Конкурсний відбір осіб на третій ступінь ПТО здійснюється шляхом вступних випробувань за критеріями, які визначаються Училищем, за погодженням з Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, в основі яких мають бути: здібність, старанність та результати навчання на ІІ ступені.

 

4.12. Результати конкурсного випробування оформляються протоколом конкурсної комісії і затверджуються наказом керівника ВПУ.

 

4.13. Зарахування осіб на ІІІ ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання

 

4.14. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

4.15. Прийом громадян подан державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичниї і юридичних осіб.

 

V. Зарахування

 

5.1. Зараховуються до Училища поза конкурсом:

 

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

 

-  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 

- особи, якім відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

 

- особи, якім відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

 

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового та соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

 

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

 

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

 

-   випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до навчального закладу другого та третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальністю);

 

-   особи, які вступають до Училища за цільовим направленням на навчання

 

5.3. Громадяни  України,  які  проживають  на  тимчасово  окупованій  території або  переселилися  з  неї,  мають  право  на  здобуття  або  продовження  здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

 

 5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Училища за обраною формою навчання.

 

5.5. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

 

5.6. Зарахування до Училища здійснюється наказом директора навчального закладу.

 

5.7. Після конкурсного відбору зарахування до Училища може супроводжуватись угодою між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу.

 

5.8. Зарахування до Училища на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 

 

 

. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Училище може проводити додатковий прийом.

 

6.2. Особам, які не зараховані до Училища, а також тим, які без поважних причин  не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

 

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому здійснюється Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

 

 

 

         Кролевецьке ВПУ проводить підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за рахунок фізичних та юридичних осіб у межах ліцензійного обсягу та за умови формування окремих груп за такими професіями: